Nhảy tới nội dung

Date Helper

Tổng quan

Khi bạn bắt tay xây dựng một quy trình tự động hóa thì cần phải xử lý một số thông tin có liên quan đến thời gian ( ngày, tháng, năm, giờ) với mỗi nền tảng sẽ có các định dạng thời gian khác nhau. Date Helper sẽ giúp bạn dễ dàng chuyển đổi, định dạng và trích xuất ngày, giờ phù hợp với nhu cầu kết nối của bạn.

Date Helper cung cấp cho chúng ta rất nhiều Actions để xử lý những vấn đề liên quan đến thời gian. Chúng ta sẽ tìm hiểu từng Actions một để hiểu thêm về nó.

Tất cả các Action đều sử dụng định dạng ngày giờ dưới đây, bạn có thể bấm vào biểu tượng (x) để tự nhập định dạng theo nhu cầu của mình.


YYYY : Year (4 chữ số)

YY : Year (2 chữ số)

MMMM : Month (full name)

MMM : Month (short name)

MM : Month (2 chữ số)

DDDD : Day (full name)

DDD : Day (short name)

DD : Day (2 chữ số)

HH : Hour (2 chữ số)

mm : Minute (2 chữ số)

ss : Second (2 chữ số)

X : Time in unix format

Get Current Date

Dùng để truy xuất ngày giờ hiện tại. Bạn có thể chọn rất nhiều định dạng mẫu cần xuất

Chọn múi giờ và xem kết quả

Format Date

Dùng để nhập vào một định dạng thời gian và xuất ra định dạng khác

Bạn cần nhập vào thời gian (1), định dạng (2) và múi giờ (3) cần chuyển đổi.

Sau đó là định dạng (1), múi giờ (2) của thời gian cần xuất. Bấm xem kết quả (3)

Extract Date Units

Dùng để trích xuất các đơn vị thời gian (ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây)

Nhập thời gian cần trích xuất vào, chọn định dạng khớp với thời gian đó và cuối cùng là chọn đơn vị cần trích xuất

Ở đây tôi chọn trích ngày và tháng ra và kết quả

Date Difference

Dùng để đếm chênh lệch (ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây) giữa hai khoản thời gian

Bạn cần nhập vào giá trị và định dạng của thời gian thứ nhất (1) với giá trị và định dạng của khoản thời gian thứ hai (2)

Chọn đơn vị thời gian muốn kiểm tra chênh lệch và xem kết quả

Add/Subtract Time

Dùng để cộng/trừ đơn vị của thời gian. Bạn cần nhập vào thời gian và định dạng muốn xử lý

Chúng tôi cung cấp một biểu thức để cộng hoặc trừ bằng cách sử dụng các đơn vị sau (year , month , day , hour , minute or second).

Ví dụ:


+ 2 second +1 hour

+ 1 year - 3 day - 2 month

+ 5 minute


Triggers

Chưa hỗ trợ


Actions

Get Current Date

Format Date

Extract Date Units

Date Difference

Add/Subtract Time

Next Day of Week

Next Day of Year