Nhảy tới nội dung

🥳 Chào mừng đến với AhaMake

Công cụ tự động hóa tất cả trong một cho doanh nghiệp, được thiết kế để kết nối tất cả nền tảng lại với nhau.

🎨 Flow Builder

Mỗi lần bạn thêm một step vào quy trình (flow), bạn chọn một Block để thể hiện bước này..

Có 3 loại Block mà bạn có thể sử dụng để thêm vào các step như sau:

Loại BlockMiêu tảVí dụ
AppThực hiện một hành động trên ứng dụng của bên thứ 3Gửi tin nhắn đến Gmail
Flow ControlKiểm soát logic của bước tiếp theo trong flowKiểm tra điều kiện rẽ nhánh
HelperThực hiện một hoạt động nâng cao mà không cần viết mãPhân tích cú pháp tệp CSV thành một mảng

Bạn có thể tìm thấy tất cả các phần trong Apps, Helpers và Flow Controls.

🪄 Piece Versions

Tất cả các Block đều có phiên bản. Khi bạn tạo một Block vào flow rồi nó đảm bảo rằng kịch bản sẽ không bị mất kết nối khi Block được cập nhật và các Block sẽ không tự động cập nhật. Để kiểm tra phiên bản của Block trong flow hiện tại, hãy xem bên dưới cài đặt của Block.

Lưu ý: Để cập nhật phiên bản của một block, bạn cần xóa block đó và thêm lại.