Nhảy tới nội dung

🥳 Chào mừng đến với AhaMake

Công cụ tự động hóa tất cả trong một cho doanh nghiệp, được thiết kế để kết nối tất cả nền tảng lại với nhau.

🤖 Chatbot AI

AhaMake cung cấp các công cụ mạnh mẽ để tạo và tích hợp chatbot AI trên nhiều nền tảng:

Tạo Chatbot AI: Dễ dàng tạo các chatbot thông minh.

Tích hợp AhaChat và Website: Kết nối chatbot với AhaChat và tích hợp vào trang web của bạn.

Lưu Thông Tin Khách Hàng: Tự động lưu dữ liệu khách hàng vào Google Sheets.

🪄 Automation

AhaMake giúp tự động hóa quy trình kinh doanh với các tính năng:

Flow Builder: Xây dựng quy trình tự động với các Block như App, Flow Control, và Helper.

Piece Versions: Quản lý phiên bản các Block để đảm bảo tính ổn định.

App Integration: Tích hợp các ứng dụng bên thứ 3 để tối ưu hóa quy trình.