Nhảy tới nội dung

Branch

Tổng quan

Block Branch giúp bạn chia flow của mình thành 2 nhánh dựa vào điều kiện.

Phần này hiện hỗ trợ hai loại điều kiện.

Điều kiện đơn nhất: Lấy một giá trị và kiểm tra xem điều kiện có áp dụng cho nó không.

 • (Boolean) is true:
 • (Boolean) is false
 • Doesn't Exist: kiểm tra xem giá trị nếu nó không tồn tại
 • Exists: kiểm tra xem giá trị nó có tồn tại

Điều kiện nhị phân: Lấy hai giá trị và kiểm tra xem điều kiện có áp dụng cho chúng không.

 • (Text) chứa: kiểm tra xem giá trị đầu tiên (chuỗi) có chứa giá trị thứ hai (chuỗi con) hay không.
 • (Text) không chứa: kiểm tra xem giá trị đầu tiên (chuỗi) không chứa giá trị thứ hai (chuỗi con).
 • (Text) khớp chính xác: kiểm tra xem hai giá trị (chuỗi) có bằng nhau không.
 • (Text) bắt đầu bằng: kiểm tra xem giá trị đầu tiên (chuỗi) có bắt đầu bằng giá trị thứ hai (chuỗi con) hay không.
 • (Text) không bắt đầu bằng: kiểm tra xem giá trị đầu tiên (chuỗi) không bắt đầu bằng giá trị thứ hai (chuỗi con).
 • (Text) kết thúc bằng: kiểm tra xem giá trị đầu tiên (chuỗi) có kết thúc bằng giá trị thứ hai (chuỗi con) hay không.
 • (Text) không kết thúc bằng: kiểm tra xem giá trị đầu tiên (chuỗi) không kết thúc bằng giá trị thứ hai (chuỗi con).
 • (Number) lớn hơn.
 • (Number) ít hơn.

Các điều kiện có thể được nhóm theo toán tử

 • And: đồng thời thỏa mãn cả 2 hoặc nhiều nhóm điều kiện
 • Or: Thoả mãn 1 trong 2 điều kiện