Nhảy tới nội dung

Google Sheets

Triggers

New Row


Actions

Insert Row

Delete Row

Update Row

Find Rows

Clear Sheet

Get Row

Get Next Row(s)


HƯỚNG DẪN KẾT NỐI GOOGLE SHEETS

1. Kết nối dữ liệu từ Chatbot AhaChat với AhaMake

Xem hướng dẫn kết nối bằng webhook tại đây:
Chatbot và AhaChat | AhaMake

2. Kết nối tài khoản Google Sheets

Tạo App Google Sheets sau đó chọn New Connection

Đặt tên cho kết nối và bấm Connect

Chọn tài khoản Google để kết nối

Tích chọn tất cả sau đó bấm tiếp tục

Bấm Save để hoàn tất kết nối

3. Trigger Google Sheets

Kích hoạt khi có một dữ liệu mới được thêm vào Sheet Để cài đặt trigger cho Google Sheet bạn cần tạo một block Webhook đầu tiên trong flow và copy lại URL của Webhook

Mở trang tính Google sheet và vào tab Tiện ích mở rộngTiện ích bổ sungTải tiện ích bổ sung

Tìm kiếm Trigger & Send và cài đặt nó

Vào lại Tiện ích mở rộngTrigger & SendConfigure để cài đặt Trigger

Chọn điều kiện kích hoạt Trigger là On Event change và dán URL webhook đã copy từ AhaMake vào mục "Send Data" Bấm nút Create change event để tạo

Bây giờ chỉ cần có một thông tin được thêm hoặc chỉnh sửa trên sheet là data sẽ được gửi về AhaMake

4. Các hành động với App Google Sheets

Với tích hợp Google Sheets bạn có thể thêm, sửa, xóa hàng trên trang tính, tìm kiếm theo hàng.

Insert Row

Dùng để thêm giá trị vào một hàng trên trang tính

Chọn tài khoản Google Sheets đã kết nối

Tích chọn vào dấu (x) để chuyển sang Dynamic Value rồi nhập ID file Sheets vào bên dưới, App sẽ tự động load được các trang tính trong file đó

Tiếp tục là nhập thông tin từ webhook vào phần Value để đẩy lên file Sheets. Bấm +Add Item để thêm Value

Bấm “Test step” để kiểm tra thông tin đã đẩy lên thành công hay chưa.

Delete Row

Dùng để xóa một hàng trên trang tính

Chọn tài khoản Google Sheets đã kết nối

Tích chọn vào dấu (x) để chuyển sang Dynamic Value rồi nhập ID file Sheets vào bên dưới, App sẽ tự động load được các trang tính trong file đó

Nhập vị trí cả hàng muốn xóa sau đó bấm “Test step” để kiểm tra hàng đã được xóa thành công hay chưa.

Update Row

Dùng để ghi đè giá trị vào một hàng trên trang tính

Chọn tài khoản Google Sheets đã kết nối

Tích chọn vào dấu (x) để chuyển sang Dynamic Value rồi nhập ID file Sheets vào bên dưới, App sẽ tự động load được các trang tính trong file đó

Nhập vị trí hàng muốn cập nhật và thông tin từ webhook vào phần Values để ghi đè thông tin lên file Sheets. Bấm +Add Item để thêm Value

Bấm “Test step” để kiểm tra thông tin đã được cập nhật lên thành công hay chưa.

Find Rows

Dùng để tìm kiếm thông tin của một hàng trên trang tính dựa vào thông tin của một cột

Chọn tài khoản Google Sheets đã kết nối

Tích chọn vào dấu (x) để chuyển sang Dynamic Value rồi nhập ID file Sheets vào bên dưới, App sẽ tự động load được các trang tính trong file đó

Nhập các thông tin sau

  • (1): Tên cột chứa giá trị cần tìm kiếm
  • (2): Giá trị bạn cần tìm trong cột đó
  • (3): Số hàng bắt đầu tìm kiếm
  • (4): Tổng số hàng sẽ tìm kiếm tính từ Starting Row

Ví dụ: Khi nhập 2 - 10 như ảnh dưới thì phạm vi tìm kiếm sẽ bắt đầu từ hàng số 2 tới hàng số 11

Bấm “Test step” hệ thống sẽ truy xuất kết quả tất cả các thông tin tìm được trên hàng đó .

Clear Sheet

Dùng để xóa toàn bộ các hàng trên một trang tính

Chọn tài khoản Google Sheets đã kết nối

Tích chọn vào dấu (x) để chuyển sang Dynamic Value rồi nhập ID file Sheets vào bên dưới, App sẽ tự động load được các trang tính trong file đó

Chọn trang tính muốn xóa, tích chọn “Is First row Headers” nếu muốn giữ lại các tiêu đề sau đó bấm “Test step” sẽ thấy tất cả các hàng đã bị khóa khỏi trang tính.

Find Row

Dùng để tìm kiếm thông tin của một hàng trên trang tính dựa vào vị trí thứ tự của hàng

Chọn tài khoản Google Sheets đã kết nối

Tích chọn vào dấu (x) để chuyển sang Dynamic Value rồi nhập ID file Sheets vào bên dưới, App sẽ tự động load được các trang tính trong file đó

Nhập vị trí số hàng cần tìm và bấm “Test step” hệ thống sẽ truy xuất kết quả tất cả các thông tin tìm được trên hàng đó .