Nhảy tới nội dung

Haravan

Triggers

New Paid Order

New Customer

Delete Customer

Update Customer

New Order

Delete Order

Update Order

New Product

Delete Product

Update Product

Cancelled Order

Fulfilled Order


Actions

New Customer

Search Customer

Update Customer

New Product

Search Product

Update Product

New Order

Search Order

Update Order


HƯỚNG DẪN KẾT NỐI CHATBOT VỚI HARAVAN THÔNG QUA AHAMAKE

1. Kết nối dữ liệu từ Chatbot AhaChat với AhaMake

Đăng nhập vào AhaMake theo liên kết sau
https://app.ahamake.com

Bấm New Flow

Bấm vào block đầu tiên chọn Webhook

Copy lại liên kết của Webhook này

Tạo kịch bản trên AhaChat để đẩy dữ liệu sang AhaMake

Có thể copy mẫu sau:

https://ahachat.com/share-story-to-bot/289e88fe6b6ddf9c536987012ee0e6e4ADKMXg7oT53235755

Dán liên kết Webhook đã copy ở trên vào block API

Trong đó:

(1): Bạn dán link url Webhook kích hoạt từ AhaMake

(2): Các giá trị biến được tự động đẩy sang AhaMake

(3): Thuộc tính của khách hàng tương ứng với mỗi biến trên Chatbot

Sau khi dán liên kết, bạn chọn “Test trên Messenger” để chạy kịch bản này. Sau đó, mở lại AhaMake và nhấp vào Sent Data. Hệ thống sẽ nhận được yêu cầu với thông tin bạn vừa chạy kịch bản ở AhaChat.

Bạn có thể thay đổi dữ liệu form muốn sử dụng bằng cách quay lại chỉnh sửa trong kịch bản AhaChat sau đó nhấn “Test trên Messenger” để chạy lại kịch bản mới.

Bạn chọn Retest, hệ thống AhaMake sẽ ghi nhận yêu cầu mới để bạn lựa chọn

Sau khi đã có được thông tin của khách hàng trên AhaMake, từ đây bạn có thể kết nối với các nền tảng khác để đồng bộ thông tin với nhau

2. Đẩy thông tin lên Haravan

Với tích hợp Haravan bạn có thể tạo mới khách hàng, sản phẩm, đơn hàng… Với nguồn dữ liệu có thể từ nhiều nơi khác nhau. Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách lấy data từ chatbot và đẩy lên Haravan

New Customer

Bạn bấm tiếp vào dấu + bên dưới block Webhook và chọn Haravan

Chọn hành động là New Customer

Bấm New Connection để tạo kết nối với Haravan

Tại đây bạn đặt tên cho kết nối → bấm Connect

Bấm đồng ý để cấp quyền sau đó bấm Save

Click vào Add input để chọn các trường thông tin bạn cần để tạo New Customer

Các ô thông tin bạn lấy thông tin từ block webhook để gán vào

Bấm thử “Test step” và kết quả là khách hàng mới đã được tạo trên Haravan

Search Customer

Để tìm kiếm thông tin một khách hàng trên Haravan bạn chọn Search Customer

Chọn tài khoản Haravan đã kết nối

Nhập thông tin cần tìm kiếm về khách hàng

Bấm thử “Test step” và bạn sẽ nhận được kết quả tất cả data từ khách hàng trên Haravan

Update Customer

Để cập nhật thông tin một khách hàng trên Haravan bạn chọn Update Customer

Chọn tài khoản Haravan đã kết nối

Nhập ID khách hàng cần cập nhật ( lấy ID từ hành tác vụ tìm kiếm ) và chọn thông tin cần cập nhật lại

Bấm thử “Test step” và bạn sẽ nhận được kết quả email của khách hàng đã được cập nhật trên Haravan

New Product

Để tạo mới một sản phẩm trên Haravan bạn chọn New Product

Chọn tài khoản Haravan đã kết nối

Nhập tên sản phẩm, loại,..

Bấm thử “Test step” và kiểm tra sản phẩm đã được tạo thành công trên Haravan

Search Product

Để tìm kiếm một sản phẩm trên Haravan bạn chọn Search Product

Chọn tài khoản Haravan đã kết nối

Nhập ID sản phẩm cần tìm kiếm

Bấm thử “Test step” để kiểm tra sản phẩm bạn cần tìm

Update Product

Để thay đổi thông tin một sản phẩm trên Haravan bạn chọn Update Product

Chọn tài khoản Haravan đã kết nối

Nhập ID sản phẩm cần Update và thông tin cần thay đổi

Bấm thử “Test step” để kiểm tra các thay đổi

New Order

Để tạo mới một đơn hàng trên Haravan bạn chọn New Order

Chọn tài khoản Haravan đã kết nối

Nhập ID sản phẩm và số lượng cần tạo đơn

Bấm thử “Test step” và đơn hàng của bạn đã được tạo trên Haravan

Search Order

Để tìm kiếm một đơn hàng trên Haravan bạn chọn Search Order

Chọn tài khoản Haravan đã kết nối

Nhập ID của đơn hàng, có thể lấy từ block New Order

Bấm thử “Test step” để kiểm tra thông tin của đơn hàng

Update Order

Để cập nhật một đơn hàng trên Haravan bạn chọn Update Order

Chọn tài khoản Haravan đã kết nối

Nhập ID của đơn hàng, có thể lấy từ block New Order và nội dung cập nhật

Bấm thử “Test step” để kiểm tra thông tin cập nhật của đơn hàng