Nhảy tới nội dung

Math Helper

Tổng quan

Math Helper là một ứng dụng hỗ trợ toán học được thiết kế để cung cấp sự trợ giúp trong việc giải quyết các vấn đề toán học và làm cho quá trình tự động hóa của bạn trở nên dễ dàng hơn.

Math Helper cung cấp cho chúng ta rất nhiều chức năng để xử lý những vấn đề liên quan đến toán học. Dưới đây là một số chức năng chính của Math Helper:

Addition

Dùng để thực hiện phép tính cộng giữa hai số.

Xem hình minh họa

Bấm “Test step” để nhận kết quả

Subtraction

Dùng để thực hiện phép tính trừ số thứ nhất khỏi số thứ 2

Xem hình minh họa

Multiplicattion

Dùng để thực hiện phép nhân giữa hai số

Xem hình minh họa

Division

Dùng để thực hiện phép chia số đầu tiên cho số thứ hai.

Xem hình minh họa

Modulo

Dùng để thực hiện phép chia số đầu tiên cho số thứ hai, nhưng lấy kết quả là số dư

Ví dụ: 17÷5=3 dư 2

Bạn có thể áp dụng phép tính này để tìm số chẵn, lẻ bằng cách chia cho 2.

Generate Random Number

Dùng để tạo ra một số ngẫu nhiên trong khoản từ số đầu tiên đến số thứ hai

Ví dụ: Một số ngẫu nhiên trong khoản từ 1 - 99. Kết quả được tạo ra là số 70


Triggers

Không hỗ trợ


Actions

Addition

Subtraction

Multiplicattion

Division

Modulo

Generate Random Number