Nhảy tới nội dung

Sendy

Hướng dẫn kết nối Sendy

Sendy Domain

Tên miền sendy phải là URL Sendy của bạn. Ví dụ: https://sendy.example.com

API Key

Làm theo các hướng dẫn sau để nhận API key:

  1. Truy cập trang cài đặt tên miền Sendy của bạn: https://sendy-domain.com/settings
  2. Trong giao diện cài đặt, hãy copy lại đoạn mã bên dưới phần Your API key

Brand ID

Lấy Brand ID từ trang chính Brand. Nó nằm ở cột đầu tiên trong bảng.


Triggers

Chưa hỗ trợ


Actions

Count Active Subscribers

Create Campaign

Delete Subscriber

Get Brands

Get Lists for a Brand

Get Subscription Status

Subscribe

Unsubscribe