Nhảy tới nội dung

Data Mapper

Tiện ích này giúp bạn ánh xạ đầu ra của các step đến một đối tượng JSON cụ thể trong kịch bản của bạn. Ví dụ: Nếu bạn có step_1 và đầu ra của nó là:

{
"firstName": "Nguyễn Văn",
"lastName": "An",
"age": 25
}

và bạn muốn sử dụng "firstName" và "lastName" để tạo "name" trong một step mới, bạn có thể nhập nó vào đầu vào ánh xạ:

{
"name": "{{step_1.firstName}} {{step_1.lastName}}"
}

Điều này sẽ được kết quả:

{
"name": "Nguyễn Văn An"
}

Actions

Advanced Mapping