Nhảy tới nội dung

Loop

Tổng quan

Phần Loop giúp bạn lặp qua một tập hợp các mục và thực hiện các hành động cụ thể cho mỗi lần lặp.

Bạn chỉ có thể chọn một đầu ra duy nhất làm bộ sưu tập để lặp qua.

Từ trong vòng lặp, bạn có thể sử dụng hai thuộc tính:

  • Index (một chỉ mục tham chiếu đến lặp vòng lặp hiện tại bắt đầu bằng 1).
  • Item (mục vòng lặp hiện tại từ bộ sưu tập đã qua)

Nếu thuộc tính item là một đối tượng và bạn cần một thuộc tính lồng nhau bên trong nó, bạn có thể nhấp vào "Custom Path" và điền vào đường dẫn đến thuộc tính bạn cần.

Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc để cải thiện trải nghiệm để tiếp cận các thuộc tính trong "Item"