Nhảy tới nội dung

SMTP

Triggers

IMAP


Actions

SMTP


HƯỚNG DẪN HƯỚNG DẪN GỬI MAIL VỚI SMTP

1. Tổng quan

SMTP là một giao thức cho phép các doanh nghiệp gửi và nhận mail một cách đơn giản. Giao thức này sẽ thực hiện nhiệm vụ chính là gửi mail còn việc nhận mail hay truy xuất mail sẽ có giao thức IMAP đảm nhiệm.

2. Hướng dẫn kết nối SMTP

Để cấu hình kết nối SMTP trên AhaMake bạn cần có

  • TLS/SSL:
  • Host:
  • Post:
  • Email:
  • Password:

Các thông tin này bạn có thể xin từ người quản lý hoặc bộ phận IT của công ty bạn đang làm việc

Đây là mẫu cấu hình email tên miền của Hostinger

  • TLS/SSL: Use TLS
  • Host: smtp.hostinger.com
  • Post: 465
  • Email: tên đầy đủ của mail, ví dụ [email protected]
  • Password: mật khẩu đăng nhập dịch vụ mail của bạn

Bạn tạo App SMTP trên AhaMake → bấm +New Connection và nhập cấu hình như ảnh dưới.

Send Email

Dùng để gửi mail đi

Nhập lại địa chỉ mail của bạn vào ô From, địa chỉ mail của bất kỳ người nào bạn muốn gửi tới vào bên dưới ô To sau đó cấu hình tiêu đề và nội dung mail.

Bấm “Test step” bạn sẽ thấy email của mình đã được gửi đi