Nhảy tới nội dung

AhaChat

Triggers

Chưa hỗ trợ


Actions

Find User

Add Tags To User

Remote Tag From User

Add Attributes To User

Reset Attributes from User

Send Text Message

Send Dynamic Message

Send Broadcast Block


Hướng dẫn kết nối AhaChat

1. Kết nối dữ liệu từ Chatbot AhaChat với AhaMake

Đăng nhập vào AhaMake theo liên kết sau
https://app.ahamake.com

Bấm New Flow

Bấm vào block đầu tiên chọn Webhook

Copy lại liên kết của Webhook này

Tạo kịch bản trên AhaChat để đẩy dữ liệu sang AhaMake

Có thể copy mẫu sau:

https://ahachat.com/share-story-to-bot/289e88fe6b6ddf9c536987012ee0e6e4ADKMXg7oT53235755

Dán liên kết Webhook đã copy ở trên vào block API

Trong đó:

(1): Bạn dán link url Webhook kích hoạt từ AhaMake

(2): Các giá trị biến được tự động đẩy sang AhaMake

(3): Thuộc tính của khách hàng tương ứng với mỗi biến trên Chatbot

Sau khi dán liên kết, bạn chọn “Test trên Messenger” để chạy kịch bản này. Sau đó, mở lại AhaMake và nhấp vào Sent Data. Hệ thống sẽ nhận được yêu cầu với thông tin bạn vừa chạy kịch bản ở AhaChat.

Bạn có thể thay đổi dữ liệu form muốn sử dụng bằng cách quay lại chỉnh sửa trong kịch bản AhaChat sau đó nhấn “Test trên Messenger” để chạy lại kịch bản mới.

Bạn chọn Retest, hệ thống AhaMake sẽ ghi nhận yêu cầu mới để bạn lựa chọn

Sau khi đã có được thông tin của khách hàng trên AhaMake, từ đây bạn có thể kết nối với các nền tảng khác để đồng bộ thông tin với nhau

2. Gửi thông tin trở lại AhaChat

Với kết nối AhaChat bạn có thể thêm/xoá Tags, thêm/xoá thuộc tính, gửi tin nhắn tới khách hàng trên.

Find User

Quay trở lại giao diện AhaMake bạn bấm tiếp vào dấu + bên dưới block Webhook và chọn AhaChat

Chọn hành động là Find User

Bấm New Connection để tạo kết nối với AhaChat

Tại đây bạn đặt tên cho kết nối → nhập Bot ID và Bot Token → Tiếp tục bấm Save

Bot ID và Bot Token sẽ được lấy trên AhaChat

Bạn có thể tìm kiếm khách hàng trên Chatbot của mình theo User ID hoặc Số điện thoại

Bấm “Test step” để xem tất cả thông tin về khách hàng đó

Add Tags To User

Để thêm Tag cho một khách hàng trên AhaChat bạn chọn Add Tags To User

Chọn tài khoản AhaChat đã kết nối

Chọn User ID từ Webhook và nhập tag bạn muốn thêm. Chọn Add Item để bổ sung thêm tag khác

Bấm “Test step” và bạn sẽ thấy tag đã được gắn cho khách hàng trên AhaChat

Remove Tag From User

Để xoá tag của một khách hàng bạn chọn Remove Tag From User

Chọn tài khoản AhaChat đã kết nối

Chọn User ID từ Webhook và nhập tag bạn muốn xoá. Chọn Add Item để xoá nhiều tag

Bấm “Test step” và bạn sẽ thấy tag đã được xoá khỏi khách hàng trên AhaChat

Add Attributes To User

Để thêm thuộc tính vào một khách hàng trên AhaChat bạn chọn Add Attributes To User

Chọn tài khoản AhaChat đã kết nối

Chọn User ID từ Webhook và thêm thuộc tính cho khách hàng dưới dạng JSON theo mẫu:


{

"codeso": 99999,

"s_d_t": "0908071111"

}

Bấm “Test step” sẽ thấy thuộc tính đã được gắn cho khách hàng trên AhaChat

Reset Attributes from User

Để xoá thuộc tính của một khách hàng trên AhaChat bạn chọn Reset Attributes from User

Chọn tài khoản AhaChat đã kết nối

Chọn User ID từ Webhook và list tất cả các thuộc tính bạn muốn reset từ khách hàng vào:

Bấm “Test step” sẽ thấy thuộc tính đã được xoá hết từ khách hàng trên AhaChat

Send Text Message

Để gửi tin nhắn tới khách hàng trên AhaChat thông qua Messenger bạn chọn Send Text Message

Chọn tài khoản AhaChat đã kết nối

Chọn User ID từ Webhook và nhập nội dung tin nhắn muốn gửi

Bấm “Test step” sẽ thấy tin nhắn được gửi tới khách hàng trên Messenger.

Lưu ý: chức năng này chỉ có thể gửi được tin nhắn trong 24h

Send Dynamic Message

Cũng gửi tin nhắn cho khách hàng nhưng với nhiều định dạng hơn như:

 • Gửi Hình Ảnh
 • Gửi Video
 • Gửi Âm Thanh
 • Gửi Tập Tin
 • Gửi Thẻ Ảnh
 • Gửi Biên Lai
 • Gửi Nút Bấm/ Nút Trả Lời Nhanh

Bạn sẽ dùng tới Send Dynamic Message

Chọn tài khoản AhaChat đã kết nối

Chọn User ID từ Webhook và nhập nội dung tin nhắn muốn gửi dưới định dạng JSON. Tất cả các mẫu JSON bạn tham khảo tại đây

Bấm “Test step” sẽ thấy tin nhắn được gửi tới khách hàng trên Messenger.

Lưu ý: chức năng này chỉ có thể gửi được tin nhắn trong 24h

Send Broadcast Block

Để gửi một kịch bản chatbot trên AhaChat tới khách hàng bạn chọn Send Broadcast Block

Chọn tài khoản AhaChat đã kết nối

Thẻ AhaChat Message Tag bạn có thể chọn một trong các thẻ:

 • CONFIRMED_EVENT_UPDATE
 • POST_PURCHASE_UPDATE
 • ACCOUNT_UPDATE
 • NON_PROMOTIONAL_SUBSCRIPTION

Chọn Lookup By User ID hoặc Số điện thoại

AhaChat Block Name: Là tên của block trong kịch bản AhaChat mà bạn muốn nó bắt đầu chạy

Bấm “Test step” sẽ thấy tin nhắn được gửi tới khách hàng trên Messenger có kèm cả nút bấm để chạy tiếp kịch bản.