Nhảy tới nội dung

Webhook Integrations

Webhook Trigger là một cơ chế hoặc sự kiện gửi thông tin hoặc dữ liệu từ một ứng dụng hoặc dịch vụ đến một URL hoặc endpoint đã được định sẵn. Trong ngữ cảnh này, "webhook" thường ám chỉ một HTTP request được gửi tự động từ máy chủ (server) của nguồn gốc đến máy chủ AhaMake khi có một sự kiện cụ thể xảy ra hoặc một điều kiện được đáp ứng. Webhook Trigger thường được sử dụng để thông báo, đồng bộ hóa dữ liệu, hoặc kích hoạt các tác vụ tự động dựa trên sự kiện hoặc dữ liệu mới.

Một số ví dụ về Webhook Trigger bao gồm:

  1. Thông báo khi có email mới: Một ứng dụng email có thể gửi một webhook trigger đến máy chủ AhaMake khi có một email mới được nhận.
  2. Cập nhật dữ liệu trong thời gian thực: Một hệ thống theo dõi dữ liệu từ thiết bị IoT có thể sử dụng webhook để cập nhật dữ liệu từ thiết bị này đến máy chủ AhaMake khi có thông tin mới.
  3. Kích hoạt các tác vụ tự động: Dịch vụ lưu trữ ảnh có thể sử dụng webhook để tự động xử lý và tạo các biến thể của hình ảnh khi một hình ảnh mới được tải lên.
  4. Gửi thông báo đến các ứng dụng bên ngoài: Một ứng dụng có thể sử dụng webhook trigger để thông báo cho máy chủ AhaMake khi có dữ liệu mới hoặc sự kiện cần xử lý.

Webhook Trigger là một cách mạnh mẽ để tích hợp và tương tác giữa các ứng dụng và dịch vụ khác nhau, cho phép họ giao tiếp và làm việc cùng nhau một cách tự động dựa trên sự kiện và dữ liệu trong thời gian thực.


Triggers

Webhook


Actions

Chưa hỗ trợ