Nhảy tới nội dung

Debugging

Đảm bảo các quy trình tự động của doanh nghiệp hoạt động một cách đúng đắn và mượt mà.

Bạn có thể giám sát mỗi lần chạy kết quả từ một luồng đã được kích hoạt:

Bước 1: Truy cập vào Menu Runs, tại đây bạn có thể xem được các kịch bản đã tạo của mình, có thể theo dõi theo bộ lọc Running, Failed, Succeeded

Bước 2: Nhấn vào một Flow bất kỳ bạn sẽ được đưa vào chế độ "View Only", mỗi step sẽ hiển thị một ✅ hoặc một ❌ để chỉ thị trạng thái thực thi của nó. Tại đây bạn cũng có thể theo dõi data đã được chạy qua từng step trong khung Duration

Bổ sung thông báo lỗi qua email:

Tại trang Runs, bật tuỳ chọn "Send email notifications about failed runs" để nhận thông báo khi có lỗi xảy ra trong quy trình tự động bằng email đã dùng để đăng ký AhaMake.

  • Tích hợp thông báo lỗi qua email.
  • Nhận thông báo khi có lỗi xảy ra trong quy trình tự động.
  • Nhanh chóng giải quyết vấn đề và tăng hiệu suất quy trình tự động.