Nhảy tới nội dung

OpenAI

· 5 phút để đọc

1. Kết nối data (câu hỏi, hình ảnh, âm thanh,...) vào AhaMake.

  • Sử dụng trigger: rất nhiều ứng dụng có sẵn trigger tự động kích hoạt và gửi data về AhaMake khi có sự kiện xảy ra trên ứng dụng đó.
  • Webhook: Xem hướng dẫn kết nối bằng webhook tại đây:
  • Chatbot: Hướng dẫn kết nối dữ liệu từ chatbot thông qua webhook. Xem chi tiết tại: Chatbot và AhaChat | AhaMake

2. Kết nối tài khoản OpenAI

Truy cập https://platform.openai.com và đăng nhập bằng tài khoản của bạn sau đó di chuyển tới API keysCreate new secret key

Đặt tên cho key xong bấm nút Create secret key

Copy lại đoạn key mới được tạo

Quay lại AhaMake tạo App OpenAI và nhập API Key vào sau đó bấm Save là bạn đã kết nối thành công

3. Các hành động với App OpenAI

Ask ChatGPT

Bấm vào dấu + và chọn OpenAI

Chọn hành động là Ask ChatGPT

Chọn tài khoản OpenAI đã kết nối

Chọn Model cho cho ChatGPT và nhập câu hỏi, bạn có thể hỏi ChatGPT bất kỳ điều gì?

Như hỏi về thông tin:

Hoặc yêu cầu tóm tắt nội dung của văn bản:

Bạn muốn ChatGPT hoặc Trợ lý của bạn nhớ những gì bạn đã hỏi? Chỉ cần điền vào “Memory Key” với bất kỳ chuỗi ký tự nào bạn chọn! (Sử dụng cùng một khóa trong hai bước khác nhau sẽ giúp chúng lưu cùng một bộ nhớ)

Ask Assistant

Để sử dụng hành động này bạn cần phải tạo trợ lý riêng trên nền tảng OpenAI. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Chọn tài khoản OpenAI đã kết nối

Chọn trợ lý tại ô Assistant mà bạn đã tạo trên OpenAI và đặt bất kỳ câu hỏi nào, trợ lý sẽ trả lời những thông tin mà bạn đã đào tạo cho nó.

Generate Image

Giúp bạn tạo ra một hình ảnh bằng cách nhập vào mô tả bằng văn bản.

Chọn hành động Generate Image

Chọn tài khoản OpenAI đã kết nối

Bạn có thể chọn Model Dall-E-2 hoặc Dall-E-3. Và nhập nội dung mô tả về hình ảnh bạn muốn tạo vào Ô Prompt

Bấm “Test step” và chờ vài giây sẽ thấy OpenAI phản hồi lại cho bạn một url chứa hình ảnh.

Xem kết quả:

Vision Prompt

Chức năng này sẽ mô tả lại nội dung bên trong một hình ảnh giúp bạn.

Chọn tài khoản OpenAI đã kết nối

Bạn có thể nhờ nó mô tả chi tiết có trong hình ảnh về bất kỳ địa danh, kiến trúc,... nào

Một ví dụ về di tích lịch sử “Chùa Một Cột”

Text-to-Speech

Giúp bạn chuyển đổi một đoạn văn bản thành giọng nói.

Chọn tài khoản OpenAI đã kết nối

Nhập vào nội dung văn bản càn chuyển đổi và cài đặt định dạng giọng nói xuất ra

Các tùy tùy chọn bao gồm:

  • Text: Chứa nội dung văn bản cần chuyển
  • Model: Chọn tts-1 hoặc tts-1-hd
  • Speed: Tốc độ giọng nói, giới hạn từ 0.25 - 4.00. Mặc định là 1.0
  • Voice: Giọng đọc
  • Output Format: Hỗ trợ xuất các định dạng bao gồm: mp3, opus, aac và flac

Transcribe Audio

Giúp chuyển đổi âm thanh thành văn bản

Chọn tài khoản OpenAI đã kết nối

Tải lên file âm thanh của bạn và chọn ngôn ngữ cho văn bản cần chuyển đổi từ âm thanh. Hỗ trợ các định dạng (flac, mp3, mp4, mpeg, mpga, m4a, ogg, wav, và webm)

Translate Audio

Giúp bạn dịch một âm thanh từ ngôn ngữ khác sang Tiếng Anh. Hiện tại mới chỉ hỗ trợ dịch sang tiếng Anh.

Chọn tài khoản OpenAI đã kết nối

Ngôn ngữ đầu vào được hỗ trợ:

Afrikaans, Arabic, Armenian, Azerbaijani, Belarusian, Bosnian, Bulgarian, Catalan, Chinese, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, Galician, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Italian, Japanese, Kannada, Kazakh, Korean, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Malay, Marathi, Maori, Nepali, Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swahili, Swedish, Tagalog, Tamil, Thai, Turkish, Ukrainian, Urdu, Vietnamese, and Welsh.


Triggers

Chưa hỗ trợ


Actions

Ask ChatGPT

Ask Assistant

Generate Image

Vision Prompt

Text-to-Speech

Transcribe Audio

Translate Audio