Nhảy tới nội dung

Chatbot và Keap

· 9 phút để đọc

1. Kết nối dữ liệu từ Chatbot AhaChat với AhaMake

Đăng nhập vào AhaMake theo liên kết sau
https://app.ahamake.com

Bấm New Flow

Bấm vào block đầu tiên chọn Webhook

Copy lại liên kết của Webhook này

Tạo kịch bản trên AhaChat để đẩy dữ liệu sang AhaMake

Có thể copy mẫu sau:

https://ahachat.com/share-story-to-bot/289e88fe6b6ddf9c536987012ee0e6e4ADKMXg7oT53235755

Dán liên kết Webhook đã copy ở trên vào block API

Trong đó:

(1): Bạn dán link url Webhook kích hoạt từ AhaMake

(2): Các giá trị biến được tự động đẩy sang AhaMake

(3): Thuộc tính của khách hàng tương ứng với mỗi biến trên Chatbot

Sau khi dán liên kết, bạn chọn “Test trên Messenger” để chạy kịch bản này. Sau đó, mở lại AhaMake và nhấp vào Sent Data. Hệ thống sẽ nhận được yêu cầu với thông tin bạn vừa chạy kịch bản ở AhaChat.

Bạn có thể thay đổi dữ liệu form muốn sử dụng bằng cách quay lại chỉnh sửa trong kịch bản AhaChat sau đó nhấn “Test trên Messenger” để chạy lại kịch bản mới.

Bạn chọn Retest, hệ thống AhaMake sẽ ghi nhận yêu cầu mới để bạn lựa chọn

Sau khi đã có được thông tin của khách hàng trên AhaMake, từ đây bạn có thể kết nối với các nền tảng khác để đồng bộ thông tin với nhau

2. Tạo 1 tài khoản Key Developer để lấy Key kết nối

Bạn cần tạo 1 tài khoản Key Developer tại

https://keys.developer.keap.com/

  • Email: Để xác thực tài khoản (Điền email đã sử dụng để đăng ký tài khoản Infusionsoft)
  • Display Name: Bắt buộc, không dấu, không ký tự đặc biệt, không dấu cách
  • Password: Đặt mật khẩu truy cập cho những lần sau

Tích chọn I agree to the terms > Bấm Create Account. Sau đó, bạn kiểm tra email và kích hoạt tài khoản Keys developer để hoàn tất quá trình.

  • Sau khi kích hoạt tài khoản xong, bạn cần tạo 1 App trên Keys developer và bạn sẽ được chuyển đến trang có thông tin như bên dưới.

  • Bấm + NEW APP

  • Đặt tên APP → Bấm Enable để kích hoạt API và bấm SAVE

  • Sau khi tạo APP sẽ có 2 thông tin cần lấy là Key và Secret

3. Đẩy thông tin lên Keap

Với tích hợp Keap bạn có thể tạo mới, thêm sửa xóa các thông tin vào liên hệ. Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách lấy thông tin từ chatbot và đẩy lên Keap

Để hiểu rõ hơn cách cài đặt các Actions bạn tham khảo tài liệu này
https://developer.infusionsoft.com/docs/rest/

Kết nối Keap

Bạn bấm tiếp vào dấu + bên dưới block Webhook và chọn Keap

Chọn hành động bất kỳ

Bấm New Connection để tạo kết nối với Keap

Tại đây bạn đặt tên cho kết nối → Nhập Key Client và Key Secret bạn đã tạo ở bước trên vào → Bấm Save

Bấm Allow để cấp quyền sau đó bấm Save là bạn đã kết nối thành công

Find Order

Dùng để lấy thông tin của một đơn hàng trên Keap

Chọn tài khoản Keap đã kết nối

Chỉ cần nhập ID của Order và bấm thử “Test step” bạn sẽ nhận được dữ liệu của đơn hàng đó trên Keap

List Orders

Dùng để lấy thông tin của nhiều đơn hàng trên Keap

Chọn tài khoản Keap đã kết nối

Nhập các điều kiện để lọc đơn hàng hoặc để trống vậy và bấm thử “Test step” bạn sẽ nhận được dữ liệu của tất cả các đơn hàng có trên Keap

Create Order

Dùng để tạo đơn hàng trên Keap

Chọn tài khoản Keap đã kết nối

Để tạo đơn hàng trên Keap bạn cần nhập các trường bắt buộc sau đây


Contact ID

Order Date: YYYY-MM-DD

Order Type

Order Type

Order Item: Quantity

Order Item: Product ID → có thể sử dụng hành động List Product để lấy ID

Bấm thử “Test step” bạn sẽ thấy đơn hàng đã được tạo trên Keap

Delete Order

Dùng để xóa đơn hàng trên Keap

Chọn tài khoản Keap đã kết nối

Nhập ID đơn hàng muốn xóa và bấm thử “Test step” bạn sẽ đơn hàng đã được xóa khỏi trên Keap

Get Contact

Dùng để lấy thông tin của một liên hệ trên Keap

Chọn tài khoản Keap đã kết nối

Nhập ID của Contact cần tim và bấm thử “Test step” bạn sẽ nhận được dữ liệu của liên hệ đó trên Keap

Delete Contact

Nếu bạn muốn xóa một liên hệ trên Keap thì chọn Delete Contact

Chọn tài khoản Keap đã kết nối

Nhập ID của liên hệ cần xóa và bấm thử “Test step” kiểm tra trên Keap bạn sẽ thấy liên hệ đó đã biến mất

Create Contact Note

Nếu muốn tạo ghi chú cho một liên hệ trên Keap bạn chọn Create Contact Note

Chọn tài khoản Keap đã kết nối

Bạn nhập Owner ID và Contact ID sau đó là Nhập nội dung Note ở mục Optional Input

Bấm thử “Test step” bạn sẽ thêm được ghi chú cho một liên hệ trên Keap

Get Contact Note

Nếu muốn lấy ghi chú của một liên hệ trên Keap bạn chọn Get Contact Note

Chọn tài khoản Keap đã kết nối

Nhập Note ID và bấm thử “Test step” bạn sẽ nhận được kết quả ghi chú của một liên hệ trên Keap

Create Contact Tag

Để gắn Tag cho một liên hệ trên Keap bạn chọn Create Contact Tag

Chọn tài khoản Keap đã kết nối

Để lấy ID Tag bạn vào Mục Contacts trên Keap → Chọn Tags

Chọn vào từng Tag để lấy ID

Nhập Tag ID và chọn Contact ID muốn gắn, bấm thử “Test step” sẽ thấy Tag được gắn thành công vào liên hệ trên Keap

Delete Contact Note

Nếu bạn muốn xóa một ghi chú trên Keap thì chọn Delete Contact Note

Chọn tài khoản Keap đã kết nối

Nhập Note ID và bấm thử “Test step”, kiểm tra trên Keap bạn sẽ thấy ghi chú đó đã biến mất

Delete Contact Tag

Nếu bạn muốn xóa một Tag trên Keap thì chọn Delete Contact Tag

Chọn tài khoản Keap đã kết nối

Nhập Tag ID và Contact ID muốn gỡ Tag, bấm thử “Test step”, kiểm tra trên Keap bạn sẽ thấy Tag đó đã được gỡ khỏi liên hệ.

Update Contact Note

Nếu bạn muốn thay đổi nội dung của một ghi chú trong một liên hệ nào đó trên Keap thì chọn Update Contact Note

Chọn tài khoản Keap đã kết nối

Bạn nhập Note ID sau đó là Nhập nội dung Note cần thay đổi thay đổi bằng cách chọn vào +Add Input

Bấm thử “Test step” bạn sẽ thay đổi được ghi chú cho một liên hệ trên Keap

Create or Update Contact

Nếu bạn muốn tạo mới hoặc cập nhật một liên hệ trên Keap thì chọn Create or Update Contact

Chọn tài khoản Keap đã kết nối

Chọn điều kiện trùng lặp là Email hoặc Email và Tên. Nếu tìm thấy kết quả trùng khớp với tùy chọn, liên hệ hiện có sẽ được cập nhật. Nếu không tìm thấy kết quả trùng khớp với tùy chọn, sẽ tạo một liên hệ mới.

Nhập tất cả cá thông tin để tạo hoặc cập nhật liên hệ. Lưu ý để nhập số điện thoại phải chọn Phone Field, tương tự với Email sẽ cần Email Field

Bấm thử “Test step” bạn sẽ thấy liên hệ mới đã được tạo trên Keap

List Products

Dùng để lấy thông tin của nhiều sản phẩm trên Keap

Chọn tài khoản Keap đã kết nối

Nhập các điều kiện để lọc sản phẩm hoặc để trống vậy và bấm thử “Test step” bạn sẽ nhận được dữ liệu của tất cả các sản phẩm có trên Keap bao gồm cả Product ID

Find Product

Dùng để tìm thông tin của sản phẩm trên Keap

Chọn tài khoản Keap đã kết nối

Nhập ID của sản phẩm và bấm thử “Test step” bạn sẽ lấy được thông tin về sản phẩm đó


Triggers

New Contact


Actions

Find Order

List Orders

Create Order

Delete Order

Get Contact

Delete Contact

Create Contact Note

Get Contact Note

Create Contact Tag

Delete Contact Note

Delete Contact Tag

Update Contact Note

List Products

Find Product

Create or Update Contact