Nhảy tới nội dung

WordPress Integration

· 2 phút để đọc

1. Cài đặt Plugin xác thực vào WordPress

Tải về plugin tại đây: https://github.com/WP-API/Basic-Auth

Nhấn vào Code → Download ZIP

Đăng nhập vào tài khoản quản trị WordPress của bạn

Vào menu Plugin → Cài mới → Tải plugin lên

Chọn tệp vừa tải về sau đó bấm cài đặt

Quá trình tải lên và cài đặt hoàn tất chọn kích hoạt plugin

2. Kết nối tài khoản WordPress

Quay lại AhaMake tạo App WordPress và điền các thông tin đăng nhập vào sau đó bấm Save là bạn đã kết nối thành công

Create Post

Dùng để tạo bài viết mới lên WordPress

Nhập tiêu đề cho bài viết và nội dung. Ở đây bạn có thể kết nối với ChatGPT để hỗ trợ tạo nội dung tự động cho mình

Bấm “Test step” bạn sẽ thấy bài viết mới đã được tạo lên WordPress

Create Page

Dùng để tạo trang mới lên WordPress

Nhập tiêu đề cho Page và nội dung. Ở đây bạn có thể kết nối với ChatGPT để hỗ trợ tạo nội dung tự động cho mình

Bấm “Test step” bạn sẽ thấy một trang mới đã được tạo lên WordPress


Triggers

New Post


Actions

Create Post

Create Page