Nhảy tới nội dung

Tích hợp Brevo

· 1 phút để đọc

1. Kết nối dữ liệu từ Chatbot AhaChat vào AhaMake

Xem hướng dẫn kết nối bằng webhook tại đây:
Chatbot và AhaChat | AhaMake

2. Kết nối tài khoản Brevo

Đăng nhập vào tài khoản Brevo của bạn. Vào menu SMTP & API

Ở tab API Keys bấm Generate a new API key để tạo mã kết nối

Đặt tên cho kết nối và bấm Generate để tạo

Copy lại mã API Key mới tạo

Quay lại AhaMake tạo App Brevo và nhập API Key vào sau đó bấm Save là bạn đã kết nối thành công

Create or Update Contact

Dùng để tạo hoặc cập nhật liên hệ vào Brevo

Nhập email và thông tin của liên hệ

Bấm “Test step” bạn sẽ thấy liên hệ mới sẽ được đẩy lên Brevo


Triggers

Chưa hỗ trợ


Actions

Create or Update Contact