Nhảy tới nội dung

Chatbot và Nhanh VN

· 6 phút để đọc

1. Kết nối dữ liệu từ Chatbot AhaChat với AhaMake

Đăng nhập vào AhaMake theo liên kết sau
https://app.ahamake.com

Bấm New Flow

Bấm vào block đầu tiên chọn Webhook

Copy lại liên kết của Webhook này

Tạo kịch bản trên AhaChat để đẩy dữ liệu sang AhaMake

Có thể copy mẫu sau:

https://ahachat.com/share-story-to-bot/289e88fe6b6ddf9c536987012ee0e6e4ADKMXg7oT53235755

Dán liên kết Webhook đã copy ở trên vào block API

Trong đó:

(1): Bạn dán link url Webhook kích hoạt từ AhaMake

(2): Các giá trị biến được tự động đẩy sang AhaMake

(3): Thuộc tính của khách hàng tương ứng với mỗi biến trên Chatbot

Sau khi dán liên kết, bạn chọn “Test trên Messenger” để chạy kịch bản này. Sau đó, mở lại AhaMake và nhấp vào Sent Data. Hệ thống sẽ nhận được yêu cầu với thông tin bạn vừa chạy kịch bản ở AhaChat.

Bạn có thể thay đổi dữ liệu form muốn sử dụng bằng cách quay lại chỉnh sửa trong kịch bản AhaChat sau đó nhấn “Test trên Messenger” để chạy lại kịch bản mới.

Bạn chọn Retest, hệ thống AhaMake sẽ ghi nhận yêu cầu mới để bạn lựa chọn

Sau khi đã có được thông tin của khách hàng trên AhaMake, từ đây bạn có thể kết nối với các nền tảng khác để đồng bộ thông tin với nhau

2. Đẩy thông tin lên Nhanh VN

Với tích hợp Nhanh VN bạn có thể tạo mới khách hàng, sản phẩm, đơn hàng… Với nguồn dữ liệu có thể từ nhiều nơi khác nhau. Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách lấy data từ chatbot và đẩy lên Nhanh VN

Vì định dạng Thành phố trên AhaChat sẽ khác với Nhanh Vn nên bạn cần thêm chức năng chuyển đổi định dạng thành phố cho đồng bộ bằng cách dùng thêm block Code

Bạn tạo key city với value là tinhthanh được lấy từ block webhook

Ô Code copy và sử dụng đoạn mã này
(chức năng của nó là tách chữ “Thành phố” hoặc “Tỉnh” ra khỏi tên để đồng bộ với Nhanh VN)

export const code = async (inputs) => {
const city = inputs.city;
if (!city) {
return "Input city is missing.";
}
// Check if the city contains the words "Thành phố" or "Tỉnh"
const regex = /(Thành phố|Tỉnh)/g;
if (city.match(regex)) {
// Remove the words "Thành phố" or "Tỉnh" from the city
const modifiedCity = city.replace(regex, "").trim();
return {
original_city: city,
modified_city: modifiedCity,
};
} else {
// If the city does not contain "Thành phố" or "Tỉnh", return the original city only
return {
original_city: city,
modified_city: city, // The modified_city is the same as the original city
};
}
};

Create or Update Customer

Bạn bấm tiếp vào dấu + bên dưới block Webhook và chọn Nhanh VN

Chọn hành động là Create or Update Customer

Bấm New Connection để tạo kết nối với Nhanh VN

Tại đây bạn đặt tên cho kết nối → bấm Connect

Bấm đồng ý để cấp quyền

Để có thể tích hợp được với Nhanh VN bạn cần mở cài đặt cho phép kết nối Open API trên Nhanh VN bằng cách:

Trên giao diện Nhanh VN chọn Cài đặt → Cài đặt chung

Kéo xuống dưới mục Cài đặt Open AI và bật cho phép lên

Xong bước này bạn có thể bấm đồng ý và lưu lại

Tiếp tục nhập tên khách hàng và số điện thoại cũng như click vào Add input để chọn các trường thông tin khác bạn cần để tạo mới khách hàng. Trong đó City name sẽ được lấy từ trường “modified_city” của block Code.

Bấm “Test step” và kết quả là khách hàng mới đã được tạo trên Nhanh VN

Find Customer

Để tìm kiếm thông tin một khách hàng trên Nhanh VN bạn chọn Find Customer

Chọn tài khoản Nhanh VN đã kết nối

Nhập ID khách hàng cần tìm kiếm và bấm “Test step” và bạn sẽ nhận được kết quả tất cả thông tin từ khách hàng đó trên Nhanh VN

Create or Update Product

Để tạo một sản phẩm trên Nhanh VN bạn chọn Create or Update Product

Chọn tài khoản Nhanh VN đã kết nối

Nhập ID, tên sản phẩm và giá bán

Bấm “Test step” và bạn sẽ thấy sản phẩm mới đã được tạo thành công trên Nhanh VN

Find Product

Để tìm sản phẩm trên Nhanh VN bạn chọn Find Product

Chọn tài khoản Nhanh VN đã kết nối

Bạn có thể tìm kiếm sản phẩm bằng cách nhập tên hoặc giá cần tìm

Bấm “Test step” để kiểm tra kết quả tìm kiếm về sản phẩm trên Nhanh VN

Create Order

Để tạo đơn hàng bạn chọn Create Order

Chọn tài khoản Nhanh VN đã kết nối

Bạn có thể sử dụng các mẫu chatbot shopping để đồng bộ hoá sản phẩm từ AhaChat lên Nhanh VN

Tham khảo thêm tại hướng dẫn này:
https://ahachat.com/help/docs/nhanh

Nhập đầy đủ các trường thông tin cần để tạo một đơn hàng bằng các click vào Add Input

Bấm “Test step” và kiểm tra đơn hàng đã được tạo thành công trên Nhanh VN

Find Order

Để tìm kiếm đơn hàng bạn chọn Find Order

Chọn tài khoản Nhanh VN đã kết nối

Nhập ID của đơn hàng cần tìm

Bấm “Test step” và kết quả là tất cả thông tin về đơn hàng sẽ được liệt kê

Update Order

Để cập nhật đơn hàng bạn chọn Update Order

Chọn tài khoản Nhanh VN đã kết nối

Click Add Input để chọn thông tin cần cập nhật

Bấm “Test step” để kiểm tra thông tin đã cập nhật


Triggers

Create Order

Delete Order

Update Order

Create Product

Delete Product

Update Product


Actions

Create or Update Customer

Find Customer

Create or Update Product

Find Product

Create Order

Find Order

Update Order