Nhảy tới nội dung

HTTP Request

· 3 phút để đọc

Tổng quan

Phần HTTP Request được sử dụng để gửi các yêu cầu HTTP đến endpoint bên ngoài. Phần này là một trong những phần có chức năng mạnh mẽ nhất, nó cho phép bạn giao tiếp với các dịch vụ bên ngoài bất kể có các phần chuyên dụng được xây dựng cho chúng.

Giao diện của HTTP Request sẽ trông như hình bên dưới khi bạn thêm nó vào flow của mình:

Trường hợp sử dụng

Phần này được sử dụng cho một mục đích: Gửi yêu cầu HTTP đến các endpoint bên ngoài. Có thể là bất kỳ điều nào sau đây:

  • Phần mềm của bên thứ 3 không tồn tại dưới dạng ứng dụng trên AhaMake hoặc có ứng dụng nhưng thiếu chức năng mà bạn cần.
  • Một dịch vụ nội bộ mà bạn tự phát triển và muốn gửi dữ liệu đến nó.

Hướng dẫn

Bạn có thể định cấu hình phần HTTP như sau:

Method

Đây là phương thức của yêu cầu bạn đang gửi. Các phương thức có sẵn là: GET POST PATCH PUT DELETE

Phương thức nên tuân theo việc triển khai của endpoint, nếu endpoint mong đợi một yêu cầu GET, bạn sẽ gửi yêu cầu đó.

Url

Đây là URL của endpoint mà bạn muốn truy cập.

Headers

Bạn có thể thêm các tiêu đề bổ sung vào yêu cầu bằng cách xác định tên và giá trị tiêu đề. Bạn có thể đính kèm nhiều tiêu đề vào yêu cầu.

Body

Đây là dữ liệu được gửi cùng với yêu cầu. Phần này thường được sử dụng với các phương thức: POST PUT

Đầu vào nội dung cho phép bạn nhập dữ liệu thô mà không cần định dạng dự kiến. Nếu bạn muốn gửi dữ liệu JSON cùng với yêu cầu, hãy xem ví dụ bên dưới.

Ví dụ

Gửi yêu cầu POST với dữ liệu JSON

Việc gửi yêu cầu có dữ liệu JSON trong nội dung của Body rất phổ biến, để làm như vậy với phần Yêu cầu HTTP, bạn sẽ thực hiện các cấu hình sau:

Method:

POST

URL:

https://ahachat.com/api/bot/send

Headers:

Key: Content-Type

Value: application/json

Body:

{
"bot_id": "30835244",
"user_id": "4029959097133571",
"ahachat_token": "4e57256bbbb7bxxxxxxxx",
"ahachat_message_tag": "NON_PROMOTIONAL_SUBSCRIPTION",
"ahachat_data": {
"messages": [{
"text": "Chào mừng bạn đến với AhaMake"
}],
}
}

Triggers

Chưa hỗ trợ


Actions

Send HTTP request

Return Response