Nhảy tới nội dung

Tích hợp LeadConnector (GoHighLevel)

· 5 phút để đọc

LeadConnector là nền tảng được GoHighLevel phát triển để cung cấp cho người đăng ký một giải pháp thay thế các tính năng và nhiều công cụ của bên thứ ba mà họ đã sử dụng.

AhaMake đã có thể tích hợp bộ tính năng CRM và tự động hóa tiếp thị mạnh mẽ này của GoHighLevel. Hãy bắt đầu tìm hiểu cách kết nối và sử dụng bộ công cụ này dưới đây.

Kết nối LeadConnector với AhaMake

1. Lấy API Key trên LeadConnector

LeadConnector cung cấp các khóa API để bạn sử dụng liền mạch trong quá trình tự động hóa của mình. Lưu ý rằng chỉ các khóa API của Sub Account mới có thể sử dụng được, vì các Actions và Trigger không có sẵn cho Agency Accounts.

Nếu bạn đang sử dụng Agency Accounts, hãy nhấp vào menu tài khoản và chọn lại Sub Account

Bấm vào menu Settings

Trên trang Business Profile → cuộn xuống bạn sẽ thấy API Key →

Bấm vào biểu tượng Copy để sao chép lại mã API Key

1. Kết nối LeadConnector vào AhaMake

Trên giao diện tạo Flow bạn tìm ứng dụng LeadConnector và bấm vào để tạo

Bấm vào nút + New Connection

Dán API Key đã sao chép ở trên vào → bấm Save

Vậy là bạn đã hoàn tất việc kết nối LeadConnector vào AhaMake. Bây giờ hãy xem bạn có thể làm những việc gì với LeadConnector trên AhaMake.

Trigger LeadConnector

New Contact

Kích hoạt khi một liên hệ mới được thêm

Bạn chỉ cần chọn Trigger là New Contact, sau đó xuất bản flow. Mỗi khi có một liên hệ được tạo trên LeadConnector thì dữ liệu của khách hàng đó sẽ tự động gửi về AhaMake

Contact Created or Updated

Kích hoạt khi một liên hệ được tạo hoặc cập nhật

Tương tự như trên, mỗi khi có một liên hệ được cập nhật trên LeadConnector thì dữ liệu của khách hàng đó sẽ tự động gửi về AhaMake

New Form Submission

Kích hoạt khi một biểu mẫu được gửi

New Opportunity

Kích hoạt khi một cơ hội mới được thêm vào

Actions LeadConnector

Create Contact

Tạo liên hệ mới trên

Kiểm tra sẽ thấy một liên hệ mới đã được tạo trên LeadConnector

Update Contact

Sử dụng để cập nhập lại thông tin của một liên hệ theo ID

Nhập lại các trường cần thay đổi và bấm test để kiểm tra, liên hệ trên LeadConnector đã được thay đổi số điện thoại mới

Add Contact to Campaign

Thêm liên hệ hiện có vào chiến dịch.

Add Contact to Workflow

Thêm liên hệ hiện có vào Workflow.

Nhập ID liên hệ và chọn Workflow muốn thêm vào liên hệ đó

Add Note to Contact

Thêm ghi chú mới vào liên hệ

Bổ sung cá trường cần thiết để tạo ghi chú: ID liên hệ, Nội dung ghi chú và nhân viên thêm

Test thử sẽ thấy ghi chú đã được thêm cho liên hệ trên LeadConnector

Search Contacts

Truy xuất thông tin của một liên hệ dựa trên tìm kiếm: tên, họ tên, email…

Create Opportunity

Tạo cơ hội mới cho một liên hệ

Kiểm tra thử sẽ thấy cơ hội mới được tạo trên LeadConnector

Update Opportunity

Tương tự như tạo mới cơ hội, hành động này sẽ cập nhật lại thông tin của cơ hội hiện có

Create Task

Tạo tác vụ mới cho một liên hệ

Kiểm tra thử sẽ thấy tác vụ đã được tạo cho liên hệ đó

Update Task

Cập nhật lại tác vụ hiện có

Nhập vào ID của tác vụ và các trường thông tin cần thay đổi


Triggers

New Contact

Contact Created or Updated

New Form Submission

New Opportunity


Actions

Create Contact

Update Contact

Add Contact to Campaign

Add Contact to Workflow

Add Note to Contact

Search Contacts

Create Opportunity

Update Opportunity

Create Task

Update Task