Skip to main content

Hỏi Thông Tin Lead

Tính năng chỉ xuất hiện khi cuộc trò chuyện được thực hiện qua giao diện website

1. Thiết lập tính năng

Để sử dụng tính năng này, bạn vào trong phần Cấu hình Chatbot → mục Form

Tại đây sẽ có các thiết lập như:

  • Tắt chức năng thu thập Lead

  • Bật chức năng thu thập Lead dưới dạng Form

  • Bật chức năng thu thập Lead theo dạng tin nhắn

  • Thiết lập tiêu đề, nhập số cho phép tính năng sẽ kích hoạt sau bao nhiêu “x” tin nhắn

Mặc định sẽ có sẵn 3 trường thông tin là Họ tên, Email và Số điện thoại. Bạn có thể tạo thêm các câu hỏi khác để thu thập thông tin từ khách hàng

Cho phép bật/tắt hiển thị các trường mặc định

Note: Thuộc tính sẽ được sử dụng để lưu Lead về Sheet hoặc bất cứ CRM nào của bạn, tham khảo cách lưu tại đây

2. Mẫu hiển thị trên website

Dạng Form

Dạng tin nhắn