Skip to main content

Hướng dẫn tích hợp Chatbot với website

Chatbot hỗ trợ mã để bạn nhúng vào Website của mình dưới 3 vị trí khác nhau

Để lấy mã nhúng bạn vào menu Chatbots → chọn Embed On Site

1. Nhúng khung trò chuyện vào bất kỳ vị trí nào của trang web

Bạn Copy mã ở khung đầu tiên này

Truy cập vào trình quản trị trang website của mình và tạo một Element HTML/Code → Chọn chỉnh sửa và dán mã vào đây, đặt nó ở bất kỳ vị trí nào mà bạn muốn khung chat xuất hiện

Xuất bản trang website và xem kết quả

2. Nhúng bong bóng trò chuyện ở dưới cùng bên phải của trang web

Bạn Copy mã ở khung thứ 2 như ảnh dưới

Truy cập vào trình quản trị trang website của mình và dán vào trước thẻ </body>

Xuất bản trang website và xem kết quả

3. Nhúng khung trò chuyện vào cuối trang web

Bạn Copy mã ở khung thứ 3 như ảnh dưới

Truy cập vào trình quản trị trang website của mình và dán vào trước thẻ </body>

Xuất bản trang website và xem kết quả