Skip to main content

Lưu Lead Vào Sheet

Lưu thông tin khách hàng để lại từ Chatbot​ trên Website vào Google Sheet

Đăng nhập vào AhaMake theo liên kết sau
https://app.ahamake.com

Bấm +Tạo Flow

Chọn mẫu trống

Bấm vào block đầu tiên (Trigger) chọn AhaGPT

Chọn Trigger là Lead Created và chọn Chatbot đã đào tạo của bạn

Bấm “Kiểm tra” sau đó nhập thông tin vào Chatbot của bạn trên Website để lấy data mẫu

Tiếp theo tạo một Step Google Sheets với Action là “Insert Row”

Tạo kết nối với tài khoản Google của bạn → bấm (x) ở ô Spreadsheet để nhập ID của trang sheet vào

Lấy ID tại trên thanh trình duyệt như thế này

Chèn thông tin bạn lấy được từ Trigger AhaGPT vào ô Values

Xuất bản Flow và từ bây giờ tất cả các thông tin khách hàng để lại vào Chatbot trên Website của bạn sẽ được lưu vào Sheet

Chạy thử và kiểm tra thông tin của khách hàng được lưu vào sheet, bao gồm cả lịch sử chat